THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ LỐI TẮT, CHỈ CÓ SỰ KIÊN TRÌ VÀ LÒNG QUYẾT TÂM THEO ĐUỔI MỚI MANG LẠI THÀNH CÔNG, BỎ CUỘC GIỮA…